Thursdate: La Maison with Thomas Melchior, DJ Masda, Derek, Katie Drover