Shlømo

  • 2017

    • Thu, 21 Sep 2017

      Next Sound Festival

      B12, Emptyset, µ-Ziq, Roly Porter, Xosar, Shlømo, Stanislav Tolkachev, SNTS, Shakolin, Svarog, Charlotte Isabelle, Andrey Kiritchenko, Noisynth, Poly Chain, Friedensreich, Heinali